Skip to main content
Bouw-Zorg opnieuw SNA-gecertificeerd,

Waarom is een gecertificeerd uitzendbureau belangrijk voor u als opdrachtgever?

Bij Bouw-zorg.nl Personeelsdiensten hechten we veel waarde aan kwaliteit en betrouwbaarheid. Als gecertificeerd NBBU-uitzendbureau binnen de Intrakoop Community vinden wij dit zeer belangrijk, maar waarom is dit belangrijk?

Als samenwerkingspartners wil je verzekerd zijn van professionaliteit en toewijding. Wist u dat er slechts 4.859 van de 22.000 uitzendondernemingen SNA-gecertificeerd zijn? Dit zal het vergunningstelsel Wtta wel gaan oplossen in 2026. Tot die tijd is certificering van cruciaal belang om te bepalen of u een betrouwbare en gecertificeerde uitzendpartner heeft gekozen.

Als opdrachtgever in de uitzendbranche is het essentieel voor u om bekend te zijn met de verschillende certificeringen en keurmerken die beschikbaar zijn voor uitzendbureaus. Uitzendbureaus dienen te voldoen aan specifieke eisen die zijn vastgesteld door de NBBU of ABU, maar er zijn ook andere keurmerken en certificeringen die ze kunnen behalen om te laten zien dat ze betrouwbare en kwalitatieve uitzendbureaus zijn.

Waarom is Certificeren belangrijk?

Certificeringen en keurmerken bieden een waarborg van kwaliteit. Een uitzendorganisatie kan zich op verschillende manieren certificeren voor uiteenlopende doelen. Om deze certificeringen te behalen, moet deze aan specifieke Normen en eisen voldoen. Hieronder bespreken we de belangrijkste certificeringen en keurmerken voor uitzendbureaus in de Zorg, evenals de controles waaraan deze uitzendbureau moeten voldoen.

Welke certificeringen en (aankomende) wetten zijn er:

 1. Wet Toelating Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten (Wtta)
 2. NEN-4400-1 en SNA-keurmerk
 3. NBBU-lidmaatschap en controle op de naleving van de NBBU-cao.
 4. SNCU-controle
 5. WKA-verklaring
 6. StiPP Pensioen
 1. Verplichte Certificering voor Uitzendbureaus: Wet Toelating Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten (Wtta)

De Wet Toelating Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten (Wtta) is een wetsvoorstel dat momenteel in behandeling is bij de Tweede Kamer en beoogt een toelatingsstelsel te introduceren in de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Dit stelsel vereist dat uitzendbureaus alleen arbeidskrachten mogen ter beschikking stellen nadat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hen hiervoor toestemming heeft verleend.

Het hoofddoel van de Wtta is het verbeteren van de positie van ter beschikking gestelde arbeidskrachten en het waarborgen van een eerlijk speelveld voor alle betrokken partijen in de uitzendsector. Deze wet is van toepassing op alle flexbureaus, bemiddelaars en detacheerders die actief zijn in Nederland en zich bezighouden met de ’terbeschikkingstelling van arbeid’.

De beoogde ingangsdatum van de Wtta is 1 januari 2025, met de toelatingsplicht die van kracht wordt op 1 januari 2026. Organisaties die arbeidskrachten ter beschikking stellen, dienen zich tijdig te registreren bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit proces vraagt om de nodige voorbereidingen in 2025. De precieze procedures voor registratie zijn momenteel nog niet bekend, maar Bouw-Zorg.nl personeelsdiensten bv is al bezig zich voor te bereiden op deze wet en bureaus die nu al gecertificeerd zijn, zullen makkelijker door het proces heen komen.

 1. NEN-4400-1 en SNA-keurmerk voor Uitzendbureaus

Het SNA-keurmerk is een belangrijk keurmerk voor de uitzend- en payrollbranche dat aangevraagd kan worden bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). Dit keurmerk geldt voor alle bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen, zoals uitzendondernemingen, detachering- en payrollbedrijven, en (onder)aannemers van werk.

Het SNA-keurmerk is gebaseerd op de nationale normen NEN 4400-1 en NEN 4400-2. Deze normen stellen financiële en administratieve criteria vast waaraan een betrouwbaar uitzendbureau moet voldoen. Het NEN-certificaat toont aan dat het uitzendbureau voldoet aan alle verplichtingen die voortvloeien uit zijn bedrijfsactiviteiten met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

Om het SNA-keurmerk te behouden, moeten uitzendbureaus zich twee keer per jaar laten controleren. Deze controles zorgen ervoor dat het uitzendbureau blijft voldoen aan de gestelde normen en zijn verplichtingen nakomt.

Ondernemingen met een SNA-keurmerk kunnen in 2025 de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om toelating tot het toelatingsstelsel. Zij hoeven dan niet eerst een inspectie op het nieuwe uitgebreide normenkader te ondergaan om te worden toegelaten.

 1. NBBU-lidmaatschap en Naleving van de NBBU-cao

Voor uitzendondernemingen is een positieve screening op het SNA-keurmerk een vereiste voor het lidmaatschap van de NBBU. Het SNA-keurmerk is een belangrijk keurmerk dat de betrouwbaarheid van uitzendbureaus waarborgt.

Bedrijven die lid zijn van de NBBU zijn verplicht om de cao van de NBBU na te leven en toe te passen. Dit betekent dat zij zich moeten houden aan de arbeidsvoorwaarden en regelingen die in de cao zijn vastgelegd. De naleving van de cao wordt regelmatig gecontroleerd door middel van cao-controles, uitgevoerd door externe auditors.

Tijdens deze controles wordt niet alleen gekeken naar de naleving van de cao, maar ook naar andere aspecten, zoals het privacybeleid, de risico-inventarisatie en het discriminatiebeleid van het uitzendbureau. Op deze manier wordt er een brede evaluatie uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het uitzendbureau voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving en ethische normen.

 1. WKA-verklaring en G-rekening

Als opdrachtgever wilt u zekerheid en betrouwbaarheid bij het inschakelen van een uitzendbureau. Uitzendkrachten die op uw loonlijst staan maar daadwerkelijk door u worden ingezet, brengen aansprakelijkheidskwesties met zich mee. Als het uitzendbureau nalatig is in het afdragen van de juiste belastingen, kan dit ook gevolgen hebben voor u als inlener.

Onder de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) kunt u als inlener aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen van de uitzendkracht, mocht het uitzendbureau hierin tekortschieten.

Om u meer veiligheid te bieden dat u met een betrouwbare partner samenwerkt, is een WKA-verklaring van essentieel belang. Deze verklaring toont aan dat het uitzendbureau voldoet aan zijn betalingsverplichtingen aan de Belastingdienst.

Een ander instrument dat bijdraagt aan uw zekerheid is het gebruik van een g-rekening. Deze rekening wordt specifiek gebruikt voor het betalen van loonheffingen en btw. Dit zorgt ervoor dat deze gelden worden gereserveerd voor fiscale verplichtingen en niet elders worden aangewend. Het gebruik van een g-rekening biedt u extra garantie dat de loonheffingen correct worden afgedragen.

De WKA-verklaring wordt elke drie maanden op verzoek afgegeven door de Belastingdienst, wat betekent dat de naleving van wettelijke verplichtingen regelmatig wordt bevestigd.

 1. StiPP Pensioen: Investering in de Toekomst van Uitzendkrachten

Het welzijn en de toekomst van de uitzendkrachten zijn van essentieel belang. Vanaf 1 januari 2024 hebben uitzendkrachten van 18 jaar en ouder recht op verbeterde pensioenopbouw. Het is onze verantwoordelijkheid om elke uitzendkracht tijdig aan te melden bij pensioenfonds StiPP, zodat zij vanaf hun eerste werkdag kunnen beginnen met het opbouwen van hun pensioen.

Door deze stap te zetten, bieden we niet alleen een solide financiële basis voor onze uitzendkrachten, maar investeren we ook in hun toekomstperspectief. We geloven dat het waarborgen van een stabiele pensioenvoorziening niet alleen getuigt van onze zorg voor onze medewerkers, maar ook bijdraagt aan hun tevredenheid en loyaliteit.

Conclusie

Het is van essentieel belang voor u als opdrachtgevers om op de hoogte te zijn van de verschillende certificeringen en keurmerken in de uitzendbranche. Door te werken met gecertificeerde uitzendpartners zoals Bouw-zorg.nl Personeelsdiensten bv, kunnen opdrachtgevers vertrouwen op professionaliteit, kwaliteit en naleving van wet- en regelgeving. Met een gedegen kennis van deze certificeringen en keurmerken kunnen opdrachtgevers weloverwogen beslissingen nemen en hun samenwerkingen versterken met partners die aan de hoogste normen voldoen.

Bronnen: