Skip to main content

Privacy Policy

Wij streven als bouw-zorg.nl Personeelsdiensten BV ernaar om actuele en juiste informatie op onze website te vermelden. Wij kunnen alleen niet uitsluiten dat de informatie op moment van lezen onjuist is. Bij twijfel over de juistheid van de getoonde informatie, zult u contact met bouw-zorg.nl Personeelsdiensten BV moeten opnemen voor advies. bouw-zorg.nl Personeelsdiensten BV en haar partners sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik van), het vertrouwen op, of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de gepubliceerde informatie op haar websites. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de bezoeker. Tevens wijzen wij alle aansprakelijkheid af jegens andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Privacy

Wanneer u via onze website vertrouwelijke gegevens naar bouw-zorg.nl Personeelsdiensten BV stuurt, geeft u automatisch toestemming om deze gegevens te gebruiken. Wij zullen uiterst zorgvuldig met deze gegevens omgaan en ze alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel (uitzend)werk te vinden of een vacature te vervullen. Alle gegevens die u via onze formulieren deel wordt via een SSL-certificaat versleuteld. Dit is terug te zien aan het HTTPS, in de URL. Als u de website alleen inziet, worden er geen gegevens van u geregistreerd. Wij maken gebruik van standaard cookies voor Google Analytics.

Toevoeging privacy:

Dit is de privacy policy van Bouw-Zorg.nl Personeelsdiensten BV, gevestigd te Deventer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76117626 (hierna: “bouw-zorg.nl”). Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens bouw-zorg.nl verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

We kunnen gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 bouw-zorg.nl vraagt (mogelijk) persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens van u indien u:

(a) Medewerker wordt van bouw-zorg.nl;

(b) Zich opgeeft voor een nieuwsbrief;

(c) Inschrijft via contactformulieren op de website;

(d) Klant wordt van bouw-zorg.nl.

 

1.2 bouw-zorg.nl verzamelt op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:

(a) Naam;

(b) Adres;

(c) E-mailadres;

(d) Telefoonnummer;

(e) Geslacht;

(f) Bankrekeningnummer;

(g) Curriculum Vitae;

(h) Ervaringschecklist (Schilder / Bouw / Techniek / Zorg);

(i ) Bedrijfsgegevens (Wka, KvK, btw).

(j) id-bewijs of paspoort bij opdrachten of indiensttreding

 

 

1.3 bouw-zorg.nl gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

(a) Plaatsingen te realiseren;

(b) Nieuwsbrieven te verzenden;

(c) U voor te stellen bij potentiële opdrachtgevers;

(d) Potentiële werknemers bij u voor te stellen;

(e) Factureren;

(f) Verlonen.

 

 1. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met bouw-zorg.nl via info@bouw-zorg.nl voor:

(a) Meer informatie over de wijze waarop bouw-zorg.nl persoonsgegevens verwerkt;

(b) Vragen naar aanleiding van deze privacy policy;

(c) Inzage in de persoonsgegevens die bouw-zorg.nl met betrekking tot u verwerkt;

(d) Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door bouw-zorg.nl.

 

 

 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 bouw-zorg.nl zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy

genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 bouw-zorg.nl zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen

om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te

beveiligen.

 

 1. DERDEN

4.1 bouw-zorg.nl deelt deze verzamelde gegevens met bouw-zorg.nl Personeelsdiensten VOF,

gevestigd te Deventer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

onder nummer 71984364, om de in paragraaf 1.3 genoemde acties uit te kunnen voeren.

4.2 bouw-zorg.nl zal uw gegevens niet aan overige derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw

uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of bouw-zorg.nl daartoe verplicht is op

grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

 1. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een

inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk

ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de

Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

 

 1. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de

inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

 

 1. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst

wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken

 

 Copyright

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen worden zonder schriftelijke toestemming van bouw-zorg.nl Personeelsdiensten BV

 

 

Anti-discriminatie beleid

Anti-discriminatie beleid bij de werving en selectie van bouw-zorg.nl personeelsdiensten BV

Algemeen uitgangspunt

De bedrijfsvoering van bouw-zorg.nl personeelsdiensten BV is erop gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

 

Doel

Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

 1. Wat bouw-zorg.nl personeelsdiensten BV verstaat onder discriminatie/ discriminerende verzoeken;
 2. Wat het standpunt is van bouw-zorg.nl personeelsdiensten BV ten opzichte van discriminatie/ discriminerende verzoeken;
 3. Handelen door de medewerkers:
 4. Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
 5. Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/ of een melding;

 

Verantwoordelijkheden van de werkgever.

 

 1. Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

 

 1. Standpunt van bouw-zorg.nl personeelsdiensten BV

bouw-zorg.nl personeelsdiensten BV wijst iedere vorm van discriminatie af.

Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd als er sprake is van objectieve rechtvaardiging.

Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:

Een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om bij de werving en selectie te selecteren op over criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);

Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;

In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;

Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.

bouw-zorg.nl personeelsdiensten BV tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

 

 1. Handelen door de medewerkers

De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.


Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij Jurgen van der Scheer


Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen,  misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij Jurgen van der Scheer Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij Diana van der Scheer

 

 

 

 1. Verantwoordelijkheden van bouw-zorg.nl personeelsdiensten BV

 

Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt.

De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het ervoor zorgdragen dat de medewerkers:

Geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid. Dit wordt gerealiseerd door het plaatsen van dit antidiscriminatiebeleid op de website bij de disclaimer

Goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen. Dit wordt gerealiseerd door handvaten te bieden in overleg per situatie en hoe hiermee om te gaan wordt getraind o.a door SEU.

Voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren. Dit wordt gerealiseerd door bespreking hiervan tijdens het werkoverleg.

De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid en aanverwante regeling.