Dislaimer

Goedendag,

Wij streven als bouw-zorg.nl er na om actuele en juiste informatie op onze website te vermelden. Wij kunnen alleen niet uitsluiten dat de informatie op moment van lezen onjuist is. Bij twijfel over de juistheid van de getoonde informatie, zult u contact met Bouw-zorg.nl moeten opnemen voor advies. Bouwzorg.nl en haar partners sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik van), het vertrouwen op, of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de gepubliceerde informatie op haar websites. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de bezoeker. Tevens wijzen wij alle aansprakelijkheid af jegens andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

 

Privacy.

Wanneer u via onze website vertrouwelijke gegevens naar Bouw-zorg.nl stuurt, geeft u automatisch toestemming om deze gegevens te gebruiken. Wij zullen uiterst zorgvuldig met deze gegevens omgaan en ze alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel (uitzend)werk te vinden of een vacature te vervullen. Alle gegevens die u via onze formulieren deel wordt via een SSL certificaat versleutelt. Dit is terug te zien aan het HTTPS, in de URL. Als u de website alleen inziet, worden er geen gegevens van u geregistreerd. Wij maken gebruik van standaard cookies voor Google Analytics.

 

toevoeging privacy:
Dit is de privacy policy van Bouw-zorg.nl, gevestigd te Deventer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64807061 (hierna: "Bouw-zorg.nl"). Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens Bouw-zorg.nl verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

We kunnen gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Bouw-zorg.nl vraagt (mogelijk) persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens van u indien u:
(a) Medewerker wordt van Bouw-zorg.nl;
(b) Zich opgeeft voor een nieuwsbrief;
(c) Inschrijft via het inschrijfformulier op de website;
(d) Klant wordt van Bouw-zorg.nl.
 

1.2 Bouw-zorg.nl verzamelt op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:
(a) Naam;
(b) Adres;
(c) E-mailadres;
(d) Telefoonnummer;
(e) Geslacht;
(f) Bankrekeningnummer;
(g) Curriculum Vitae;
(h) Ervaringschecklist (Schilder / Bouw / Techniek / Zorg);
(i ) Bedrijfsgegevens (Wka, KvK, btw).


1.3 Bouw-zorg.nl gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:
(a) Plaatsingen te realiseren;
(b) Nieuwsbrieven te verzenden;
(c) U voor te stellen bij potentiele opdrachtgevers;
(d) Potentiele werknemers bij u voor te stellen;
(e) Factureren.


2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met Bouw-zorg.nl via Info@bouw-zorg.nl voor:
(a) Meer informatie over de wijze waarop Bouw-zorg.nl persoonsgegevens verwerkt;
(b) Vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
(c) Inzage in de persoonsgegevens die Bouw-zorg.nl met betrekking tot u verwerkt;
(d) Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Bouw-zorg.nl.
 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 Bouw-zorg.nl zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy
genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 Bouw-zorg.nl zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen
om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te
beveiligen.
 

4. DERDEN
4.1 Bouw-zorg.nl zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw
uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Bouw-zorg.nl daartoe verplicht is op
grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een
inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk
ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de
Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.
 

6. MELDING AAN BETROKKENE
6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de
inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.
 

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY
7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst
wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken

 

Copyright

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen worden zonder schriftelijke toestemming van Bouw-zorg.nl

 

Algemene Voorwaarden:
Wij leveren onder de Algemene voorwaarden van de ABU (download hier)

In geval van uitzending / opdrachtgever via onze back-offices houden wij hun algemene voorwaarden aan.
Deze worden op verzoek of bij plaatsing gestuurd.

Heeft u vragen en of opmerkingen, laat het ons dan weten via info@bouw-zorg.nl